Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky sú majetkom internetového obchodu www.mojakuchynka.sk.

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti internetového obchodu www.mojakuchynka.sk, ktorého prevádzkovateľom je
Milan Pujdes
Východná 844
03232 Východná
IČO: 51552931      DIČ: 1122651497
Zapísaný do živnostenského registra Okresného úradu Liptovský Mikuláš pod číslom 540-21098.

a našich zákazníkov, ktoré na základe uzavretia kúpnej zmluvy vyplývajú zo vzťahov vzniknutých pri jej uzavretí, pričom predmetom kúpnej zmluvy sú produkty zakúpene na našom internetovom obchode.

Kupujúci zakúpením tovaru akceptuje tieto všeobecné obchodné podmienky pre dodávku tovaru. Vzťah kupujúceho a predávajúceho sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.

Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie charakterizujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy.

Dropshipping spolupráca s dodávateľom:
Apolo77 s.r.o.
Heydukova 897/13
Libeň, 180 00 Praha 8

II. Upresnenie pojmov

Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.mojakuchynka.sk
Milan Pujdes
Východná 844
03232 Východná
IČO: 51552931      DIČ: 1122651497
Zaregistrovaný v živnostenskom registri pod číslom 540-21098.

Kupujúci spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a následnom plnení kúpnej zmluvy nekoná v mene predmetu svojej podnikateľskej činnosti či zamestnania.

Spotrebiteľská zmluva je zmluva, ktorá je uzatvorená medzi dodávateľom a odberateľom a to bez ohľadu na jej právnu zmluvu.

Kupujúci podnikateľ je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného oprávnenia ako živnostenského oprávnenia podľa osobitých predpisov, fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitého predpisu.

Dropshipping je spôsob predaja tovaru v e-shope, kedy prevádzkovateľ e-shopu nenakupuje tovar na svoj sklad, ale objednáva ho priamo u dodávateľa a ten ho posiela rovno zákazníkovi.
Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim bez fyzickej prítomnosť kupujúceho a predávajúceho výlučne cez prostriedok diaľkovej komunikácie.

Orgánom dozoru, ktorý dozerá na plnenie všeobecných obchodných podmienok je:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
E-mail: za@soi.sk

Predmetom kúpnej zmluvy je tovar zakúpený prostredníctvom elektronickou formou prostredníctvom internetového obchodu www.mojakuchynka.sk. Tento tovar je dodaný na základe elektronickej objednávky.

III. Objednávanie tovaru

Objednaním tovaru vzniká kúpna zmluva, ktorá je záväzná pre obe strany, teda pre predávajúceho aj kupujúceho.

Pred objednaním tovaru je potrebné aby si kupujúci pozorne prečítal naše všeobecné obchodné podmienky a oboznámil sa z ich znením. Tovar si kupujúci objedná v prípade, že s podmienkami súhlasí.

Kupujúci si môže z internetového obchodu objednať ktorýkoľvek tovar z uvedenej ponuky.

Po objednaní tovaru, bude objednávka zaevidovaná v informačnom systéme predávajúceho a bude potvrdená spätným e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho. V niektorých výnimočných prípadoch, alebo v prípade, že kupujúci neuvedie svoju e-mailovú adresu, bude o zaevidovaní jeho objednávky informovaný iným spôsobom.

Práva a povinnosti vznikajú obom stranám po potvrdení a zaevidovaní objednávky, kedy vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpno-predajný vzťah.

Pri vyplňovaní kontaktných údajov dbajte na presné zadanie týchto údajov. Dôsledky a náklady plynúce zo zle vyplnených údajov nesie kupujúci.

Vaša objednávka je automaticky presmerovaná na externý sklad nášho dodávateľa u ktorého sa spracuje a následne je od neho odoslaná k Vám prostredníctvom Packety.

IV. Platobné podmienky

Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú uvedené bez prepravného a balného. Cena za balenie a expedíciu sú zhrnuté v cene prepravy a sú vyčíslené na konci objednávky.

Ceny ponúkané v internetovom obchode predávajúceho sú platné od okamžiku objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo na vykonanie zmeny cien jednotlivých produktov vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu.

Fakturačná cena môže byť zmenená len v mimoriadnych prípadoch na základe požiadaviek kupujúceho na dodatočné poistenie či špeciálne doručenie tovaru. V takomto prípade je kupujúci vopred informovaný o zmene ceny prostredníctvom kontaktu, ktorý uvedie pri realizovaní objednávky.

Kúpna cena uvedená na faktúre je považovaná za zaplatenú len po prevedení celej sumy na účet predávajúceho teda po využití platobnej brány Besteron, či pri zaplatení plnej ceny tovaru osobne do rúk dopravcu, ktorý bol objednaný predávajúcim.

Vlastníkom tovaru je predávajúci, až do splatenia celkovej sumy tovaru kupujúcim.

Faktúra vystavená predávajúcim na základe podmienok uvedených vo všeobecných obchodných podmienkach je zároveň daňovým dokladom, dodacím a záručným listom.

K cene tovaru je pripočítaná cena za balenie a prepravu, ktorá je uvedená v rámci objednávkového procesu s výnimkou prípadu, kedy sa predávajúci a kupujúci dohodli na zľave či na bezplatnom balení a dodaní tovaru.

Expedícia a prebratie tovaru je možné až po jeho úplnom zaplatení kupujúcim, ak sa predávajúci a kupujúci vopred nedohodli inak.

V. Spôsob platby

Možnosti uskutočnenia platby za tovar sú dostupné na stránke www.mojakuchynka.sk, pričom kupujúci si pri objednávaní tovaru môže vybrať z momentálne dostupných spôsobov platby.

Medzi dostupné spôsoby platby sú zaradené nasledovné možnosti:

  • platba pri prevzatí tovaru do rúk dopravcu = PLATBA NA DOBIERKU
    Pri platbe na dobierku môže kupujúci tovar prebrať až po uskutočnení platby celej sumy v hotovosti alebo kartou (ak to umožňuje dopravca).Pri platbe na dobierku je konečnej kúpnej cene a cene za poštovné a balné zarátaná aj cena za dobierku.
  • PLATBA BANKOVÝM PREVODOM = prostredníctvom internet bankingu.
    Pri platbe prevodom sa doba dodania predĺži o čas potrebný na pripísanie platby na náš účet. Po potvrdení objednávky sa kupujúcemu objavia inštrukcie k vykonaniu platby a zároveň obdrží kupujúci email s presnými inštrukciami k vykonaniu platby. Pokiaľ platba nebude prijatá v priebehu 3 pracovných dní od obdržania objednávky bude kupujúci kontaktovaný a upozornený.
  • PLATBA KARTOU ONLINE = prostredníctvom online platobnej brány GOPAY
Spôsob platby Cena za platbu
platba na dobierku 1,00 €
platba bankovým prevodom zadarmo
platba kartou online zadarmo

VI. Dodacie podmienky a lehota dodania

Tovar sa kupujúcemu dodáva na základe objednávky, teda v rovnakom zložení ako bol kupujúcim objednaný.

Predávajúci za zaväzuje dodať tovar, ktorý sa nachádza na externom sklade v Českej republike do 14 pracovných dní od jeho objednania kupujúcim. Kupujúci je o expedovaní tovaru, na adresu ktorú uviedol v objednávke, informovaný prostredníctvom e-mailu, ktorý je zaslaný predávajúcim na e-mailovú adresu kupujúceho.

Možnosti dodania tovaru, spolu s cenou za dodanie, sú uvedené na stránke www.mojakuchynka.sk a kupujúci má právo vybrať si jednu z týchto možností podľa vlastného uváženia.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, ktorý sa nenachádza na sklade do 30 dní od prijatia objednávky. V prípade, že nie je možné splniť túto lehotu alebo tovar už nie je možné naskladniť sa kupujúci a predávajúci môžu dohodnúť na dodatočnej lehote alebo inej alternatíve, prípadne na zrušení objednávky.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke aj v potvrdení o uzatvorení kúpnej zmluvy osobne. V prípade, že tovar nemôže prevziať osobne, zabezpečí, že bude tovar na tomto mieste prevzatý ním splnomocnenou osobou.

Predajca nezodpovedá za prípadné neskoršie dodanie zavinené prepravcom, vyššou mocou alebo neskoršie prebratie tovaru kupujúcim.

Výška nákladov na dodanie závisí od spôsobu dodania tovaru, ktorý si zvolí kupujúci, pričom presný výpočet nákladov sa nachádza v objednávke spolu s možnosťami na dodanie tovaru.

Cena za dopravu môže byť znížená alebo zadarmo, v prípade ak objednávka kupujúceho dosiahla parametre stanovené predávajúcim.

Cena za jednotlivé spôsoby dopravy je:

Spôsob dopravy Cena dopravy
osobný odber na pobočkách Packety 3,00 €
Slovenská pošta 4,00 €
Kuriér GLS 4,50 €

Zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú pri preprave na seba preberá dopravca v momente prevzatia tovaru od predávajúceho, preto je potrebné, aby si kupujúci alebo ním poverená osoba, pri preberaní tovaru od dopravcu tovar skontroloval. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia balenia je potrebné aby kupujúci alebo ním poverená osoba spísali na mieste s dopravcom záznam o spôsobených vadách spôsobených počas prepravy.

Kupujúci má právo neprevziať tovar ktorý nie je v súlade s kúpnou zmluvou, o tejto skutočnosti musí s dopravcom spísať záznam.

V prípade, že kupujúci aj na priek zisteným vadám tovaru vzniknutých pri preprave, tovar od prepravcu preberie, predávajúci nemusí uznať následné reklamácie tovaru vyplývajúceho z tohto poškodenia.

Následne, po prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar dôkladne prehliadnuť a v prípade zistenia poškodenia bez zbytočného odkladu o danej situácii informovať predávajúceho. Zásielku, ktorá je poškodená alebo neúplná, je potrebné oznámiť v čo najkratšom čase na e-maily: info@mojakuchynka.sk

Poškodený tovar bude nahradený novým nepoškodeným tovarom, alebo kompenzovaný vrátením plnej sumy.

V prípade výpadku dodávok tovaru na strane predávajúceho, bude kupujúci o tejto skutočnosti oboznámený prostredníctvom emailu.

VII. Reklamácia

Pre bližšie informácie si pozrite reklamačný poriadok.

VIII. Práva a povinnosti

Predávajúci má právo na uhradenie kúpnej ceny vyplývajúcej z kúpnej zmluvy riadne a v čas.

Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu informácie podľa príslušného zákona o ochrane spotrebiteľa alebo podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Ďalej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar na dohodnuté miesto riadne a včas, pričom tovar predávajúci zabalí tak aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu.

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu, a to najneskôr spolu s tovarom, doklady súvisiace s riadnym prevzatím a používaním tovaru. Zodpovednosť, ktorá vzniká predávajúcemu za vady spolu s vybavením reklamácie sú riadené reklamačným poriadkom a jeho ustanoveniami, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.mojakuchynka.sk

Kupujúci má právo na dodanie tovaru riadne a včas.

Kupujúci je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutý čas a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu spolu s nákladmi na prepravu ak sa zmluvné strany nedohodli že preprava a náklady s ňou spojené budú uhradené predávajúcim.

Kupujúci získava vlastnícke právo k tovaru v čase zaplatenia celej sumy za tovar.

Škody vzniknuté na tovare a nebezpečenstvo ich vzniku na seba kupujúci preberá pri prevzatí tovaru od predávajúceho. V prípade, že tak kupujúci neurobí včas, toto nebezpečenstvo vzniku škody na tovare na seba preberá v momente, kedy mu predávajúci poskytne právo nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

IX. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie kupujúcim spotrebiteľom od zmluvy, ktorý je v tomto prípade spotrebiteľ sa riadi ustanoveniami zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Kupujúci spotrebiteľ má možnosť odstúpiť od zmluvy aj v prípade neudania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar sa za prevzatý kupujúcim spotrebiteľom považuje v okamihu kedy kupujúci spotrebiteľ, alebo ním poverená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak:

  • si kupujúci spotrebiteľ objednal viacero tovarov prostredníctvom jednej objednávky, ktoré sa dodávajú osobitne v momente kedy kupujúci prevzal posledný objednaný tovar,
  • spotrebiteľ odoberá tovar opakovane počas určitého obdobia, v momente dodanie prvého doručenia tovaru
  • sa tovar dodáva po viacerých častiach alebo dieloch v momente, kedy kupujúci spotrebiteľ prevezme poslednú časť alebo diel objednaného tovaru.

Kupujúci spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy ešte pred začatím lehoty určenej na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ má možnosť odstúpiť od zmluvy formou listu zaslaného na adresu predávajúceho, formou elektronickej pošty alebo na akomkoľvek trvalom nosiči. Na odstúpenie od zmluvy môže použiť nasledovný formulár.

Ak spotrebiteľ odstupuje od zmluvy v listovej podobe, tento list zašle na adresu:
Milan Pujdes
Východná 844
03232 Východná

Kupujúci spotrebiteľ dodržal lehotu na odstúpenie od zmluvy tom prípade, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy zaslal predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci spotrebiteľ je následne najneskôr 14 dní po odstúpení od zmluvy zaslať tovar späť na adresu predávajúceho alebo mu tovar odovzdať osobne na uvedenej adrese. Lehota odovzdania tovaru je považovaná za dodržanú ak kupujúci odovzdal tovar na prepravu najneskôr v posledný stanovený deň lehoty.

Adresa určená pre zaslanie tovaru po odstúpení od zmluvy je
Milan Pujdes
Východná 844
03232 Východná

Predávajúci je povinný v čo najkratšom čase, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy bolo doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť celkovú sumu vrátane nákladov na dopravu, poštovné.

Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu tovaru pred dodaním vráteného tovaru, alebo pred tým, ako mu spotrebiteľ nepreukáže doklad o zaslaní tovaru späť na adresu, ktorú udáva predávajúci.

V prípade, že si kupujúci spotrebiteľ zvolil dodatočný spôsob doručenia teda iný ako je najlacnejší spôsob doručenia, predávajúci nie je povinný uhradiť tieto dodatočné náklady, ktorými sa rozumie rozdiel ceny medzi najlacnejším možným spôsobom dopravy a spôsobom dopravy, ktorý si zvoli spotrebiteľ.

Kupujúci spotrebiteľ v prípade odstúpenia od zmluvy znáša náklady spojené s s vrátením tovaru predávajúcemu alebo osobe tým poverenej. V prípade kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku znáša kupujúci spotrebiteľ aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné vrátiť predávajúcemu prostredníctvom pošty.

Kupujúci spotrebiteľ v prípade odstúpenia od zmluvy zodpovedá za škody, ktoré zapríčinia zníženie hodnoty tovaru, ktoré vznikli iným ako štandardným zaobchádzaním potrebným na zistenie funkčnosti a vlastnosti zakúpeného tovaru.

Ak od zmluvy odstúpi kupujúci podnikateľ, toto odstúpenie sa riadi príslušnými ustanoveniami Obch. Zák.

Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho je možné do 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky ak nie je schopný tovar dodať riadne a včas na dohodnuté miesto najmä z dôvodu vypredania zásob alebo zmeny cien dodávateľa. O odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný informovať kupujúceho prostredníctvom e-mailu. V prípade, že kupujúci už uhradil časť kúpnej ceny, predávajúci je povinný vrátiť túto sumu na účet určený kupujúcim ak sa ten nedohodol s predávajúcim inak.

X. Ochrana osobných údajov

Informácie o osobách ktoré sú dotknuté (kupujúci) sú spracované prevádzkovateľom v súlade so zák. Č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov n znení neskorších predpisov.

XI. Alternatívne riešenie sporov

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci spotrebiteľ, teda osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu podnikateľskej činnosti alebo zamestnania či podnikania.

V prípade nespokojnosti kupujúceho spotrebiteľa s vybavením objednávky zo strany predávajúceho má spotrebiteľ možnosť kontaktovať predávajúceho s návrhom na reklamáciu prostredníctvom emailu na adresu info@mojakuchynka.sk. Pokiaľ reklamácia kupujúceho spotrebiteľa nie je vybavená k jeho spokojnosti, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na alternatívne riešenie sporov na príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia.

Alternatívne riešenie sporov si môže kupujúci spotrebiteľ uplatniť len v prípade, že kúpna cena vyplývajúca z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku bola viac ako 20€.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže podať kupujúci spotrebiteľ spôsobom, ktorý je určený § 12 Zákona 391/2015 Z.z., alebo tak môže urobiť využitím platfromy alternatívneho riešenia sporov RSQ, ktorá je prevádzkovaná Európskou úniou.

Subjekt, ktorého sa alternatívne riešenie sporov týka, môže od spotrebiteľa za začatie alternatívneho riešenia sporu žiadať poplatok v maximálnej výške 5€.

XII. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, v tomto prípade medzi prevádzkovateľom internetového obchodu www.mojakuchynka.sk a kupujúcim. Sú pre obe strany záväzné. Tieto všeobecne obchodné podmienky platia odo dňa odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek, pokiaľ si to budú vyžadovať zmeny v legislatíve. Akékoľvek zmeny nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na stránke.

Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2023