Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Milan Pujdes. IČO: 51552931, DIČ: 1122651497 so sídlom Východná 844, 032 32. (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
  Milan Pujdes
  Východná 844
  03232 Východná
  Email: info@mojakuchynka.sk
  Telefón: +421 919 278 290
 3. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 4. Prevádzkovateľ osobných údajov nemenoval sprostredkovateľa na ochranu osobných údajov

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  – plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  – oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  – vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  – zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
 3. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním jste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  – po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  – po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 2 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  – zabezpečujúcich služby prevádzkovania e-shopu a inej služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  – zabezpečujúcich marketingové služby,
  – podieľajúci sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  a) Zásielkovňa s.r.o., IČO: 48 136 999, so sídlom Šustekova 3697/49, 851 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, vložka číslo: 105158/B – zabezpečuje dodanie a platbu za tovar
  b) Apolo77, s.r.o., IČ: 289 80 891, so sídlom Heydukova 897/13, Libeň, 180 00 Praha 8, zapísaná v obchodnom registri Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157560 – zabezpečuje balenie a expedíciu tovaru
  c) GOPAY s. r. o., so sídlom Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČO: 260 467 68, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 11030 – zabezpečuje platby cez platobnú bránu Go-Pay
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
 3. Vykonávané služby, zabezpečujúce marketingové a podporné služby
  – Google analytics – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko – zaznamenáva cookie a použitie webu.
  Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu.
  – Heureka – Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 72, so sídlom  Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika zaznamenáva konverzie nákupu a email pre službu “Overené zákazníkmi”.
  Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  – právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  – právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzené spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
  – právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  – právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  – právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  – právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.
 2. Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovoú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobudli účinnosť dňom 1.1.2023.