REKLAMAČNÝ PORIADOK

Milan Pujdes

Východná 844

03232 Východná     

IČO: 51552931   DIČ: 1122651497

Zapísaný do živnostenského registra Okresného úradu Liptovský Mikuláš pod číslom 540-21098.

www.mojakuchynka.sk

 

Pokiaľ sa stalo, že tovar, ktorý Vám bol doručený je poškodený, prosím prečítajte si nasledovné informácie.

Záručná doba na zakúpený tovar prostredníctvom internetového obchodu je 24 mesiacov.

Záručný servis je zabezpečený prevádzkovateľom internetového obchodu. Pokiaľ je tovar poškodený alebo je zásielka doručená v nekompletnom stave je potrebné, aby kupujúci v čo najkratšom čase túto skutočnosť oznámil e-mailom na adrese: info@mojakuchynka.sk alebo v pracovné dni telefonicky na tel. čísle +421 919 278 290.

Ak chce kupujúci reklamovať tovar,  zašle reklamovaný tovar, najlepšie po dohode s predávajúcim, na adresu: Milan Pujdes, Východná 844, 03232 Východná. Reklamovaný tovar je vhodné zaslať ako doporučenú zásielku.

Reklamovaný tovar nie je vhodné posielať ako zásielku na dobierku. Takáto zásielka nemusí byť predávajúcim prevzatá.

Na uplatnenie reklamácie je potrebné, aby kupujúci zaslal spolu s tovarom kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý prijal od predávajúceho.

O prijatí reklamovaného tovaru na adrese predávajúceho, musí byť kupujúci bezodkladne oboznámený prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Identifikácia porúch na tovare je vykonávaná v súlade so zákonnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka(§622 a § 633).

Reklamovaný tovar je možné na žiadosť kupujúceho vymeniť alebo odstrániť vady na reklamovanom tovare. Ak sú vady na tovare závažné, neodstrániteľné a bránia kupujúcemu v používaní tovaru, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.

Vybavenie reklamácie je možné odovzdaním opraveného tovaru, vrátením kúpnej ceny za tovar, vymenením poškodeného tovaru, vyplatením zľavy, ktorá je primeraná za poškodenie na tovare, zamietnutím reklamácie s jej odôvodnením.

V prípade, že je reklamácia kupujúcemu uznaná, je o tejto skutočnosti kupujúci upovedomený formou e-mailu alebo telefonicky. V prípade uznania reklamácie znáša náklady na vrátenie a dodanie nového či opraveného tovaru predávajúci. Rovnako má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy, pričom mu predávajúci vráti kúpnu cenu za reklamovaný tovar.

Reklamácia tovaru sa vybavuje v čo najkratšom čase, maximálne však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

O vybavení reklamácie je kupujúci oboznámený prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Kupujúci po vybavení reklamácie dostane spolu s tovarom reklamačný protokol.

Tovar určený na reklamáciu je posudzovaný odborným znalcom, v prípade, ak kupujúci tovar reklamoval v priebehu 12 mesiacov od prevzatia tovaru, pričom náklady na znalca znáša predávajúci v plnom rozsahu.

Ak je reklamácia uplatnená počas zvyšných 12 mesiacov, vzniká po vybavení reklamácie predávajúcemu povinnosť informovať kupujúceho o osobe, ktorej môže byť tovar zaslaný na jeho odborné posúdenie.

Náklady vzniknuté pri uplatnení práva kupujúceho na odborné posúdenie reklamovaného tovaru znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok posúdenia.

Kupujúci má právo na opätovnú reklamáciu, v prípade, že sa preukáže zodpovednosť predávajúceho na vade tovaru.

Záručná doba na tovar počas reklamačného obdobia neplynie.

Predávajúci je povinný uhradiť kupujúcemu všetky náklady na opakovanú reklamáciu spojenú s odborným posúdením reklamovaného tovaru do 14 dní od znova uplatnenej reklamácie.